Εφαρμογή
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032958.Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι:
  
• Στην απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή ακόμη και την επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Π.Α.
• Στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων σπουδαστών και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
• Στην ομαλότερη  μετάβαση των σπουδαστών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
• Στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
• Στην δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης  μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του
Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ του συνεργασία και
• Στην ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Ανακοινώσεις
Σχετικά Άρθρα