Εφαρμογή
Περιγραφή - Κανονισμός Π.Α.

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) πραγματοποιείται συνδυαστικά με σειρά ενεργειών, όπως ενημέρωση την ημέρα υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών, τακτική ενημέρωση ανά εξάμηνο από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας, ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και των Τμημάτων, ανάρτηση αφισών, και καθημερινή πληροφόρηση από τα Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στις εργάσιμες ώρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των ΤΕΙ και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

 Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι υποχρεωτική.
 • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
 • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
 • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
 • Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
 • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
 • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.


Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και επιχειρήσεις του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος.

 


 

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ", MIS 5032958


•    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020,  αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και το Ελληνικό Δημόσιο.


•    Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.


Τα βήματα για την πρακτική άσκηση     

Πρώτο βήμα: Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αξιολόγηση αιτήσεων


Α.Κατά το χρονικό διάστημα δηλώσεως μετά από σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι για την Π.Α. φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματός τους αίτηση ενδιαφέροντος για Π.Α.  σημειώνοντας τους φορείς  με σειρά προτεραιότητας. Ο φοιτητής που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση, με την οποία δηλώνει τους φορείς που έχει επιλέξει. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι επιχειρήσεις στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν, η καταλληλότητα των οποίων αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.


Β.Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών από την Επιτροπή Π.Α. η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις σε θέσεις πρακτικής και ορίζει για κάθε φοιτητή τον επόπτη εκπαιδευτικό. 


Γ.Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Κατόπιν εξέτασης των τυχόν ενστάσεων αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου», υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, μέσω της Γραμματείας του Τμήματός τους.


Δεύτερο βήμα: Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Παραλαβή των παρακάτω από τους ασκούμενους    

 1. Βεβαίωση από την γραμματεία του τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Π.Α.
 2. Βιβλίο Π.Α.
 3. Ειδική σύμβαση εργασίας για την Π.Α. φοιτητών ΤΕΙ
 4. Όποια άλλα έγγραφα απαιτούνται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τα οποία θα βρείτε εδώ

Τρίτο βήμα: Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.
Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών για τη λήξη της ΠΑ
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
 • Συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
 • Όποια άλλα έγγραφα απαιτούνται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τα οποία θα τα βρείτε εδώ.


Κανονισμός πρακτικής Άσκησης                                


1. Προϋποθέσεις για δικαίωμα έναρξης ΠΑ

                                 
Οι προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α. των φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Τμημάτων είναι :


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Συνέλευση τμήμ.4/03-05-2017, θέμα 1ο)

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών,
- να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων και
- να έχει περάσει εννέα (9) μαθήματα κατεύθυνσης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνέλευση Τμήμ. 13/02-06-2021, θέμα 6ο)

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
- να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων.


Τμήμα Γεωπονίας   (Συνέλευση τμήμ. 8/21-09-2016, θέμα 5ο)

-   να βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
-    να έχουν εξεταστεί (περάσει) επιτυχώς στα 2/3 του συνολικού  αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος (υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας).


Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-  να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

-  να έχει περάσει όλα τα μαθήματα  ειδίκευσης     
-  να  έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνολικού αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος                                                                                                                          


Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Οδηγός σπουδών τμήματος)

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
- να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων,υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας/κατεύθυνσης.


Τμήμα Λογοθεραπείας (Συνέλευση τμήμ. 2/03.02.2021, θέμα 2ο)

-να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο

-να έχει εξεταστεί επιτυχώς:

a. Τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων (27 μαθήματα)

b. Επιπλέον, να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω δώδεκα (12) μαθήματα ειδικότητας:

1. Ακοολογία Γ' εξάμηνο

2.Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας Γ' εξάμηνο

3.Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας Δ' εξάμηνο

4.Αποκαταστατική Ακοολογία  Δ' εξάμηνο

5.Διαταραχές της φωνής Δ' εξάμηνο

6.Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου Δ' εξάμηνο

7.Διαταραχές της κατάποσης - Δυσφαγία Δ΄εξάμηνο

8.Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές του Λόγου Ε' εξάμηνο

9.Διαταραχές στη ροή της Ομιλίας - Τραυλισμός Ε' εξάμηνο

10.Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία Ζ' εξάμηνο

11.Κλινική Άσκηση-3 Ζ' εξάμηνο

12.Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες Ζ' Εξάμηνο


    

2.Χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι  έξι (6) μήνες.3.Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για πρακτική άσκηση:


α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.

β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.

γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

δ) Αίτηση για πρακτική άσκηση

ε)Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει στην αίτησή του ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, υποχρεούται να βεβαιώσει για την αλήθεια των κατωτέρω από το 4ii (1 έως και 5), συνυποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86.


4i).Επιλογή χρηματοδοτούμενων θέσεων Προγράμματος ΠΑ του Ιδρύματος

Όλοι οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Π.Α. του Ιδρύματος, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι και ο φορέας πραγματοποίησης της ΠΑ. Επειδή, όμως, οι χρηματοδοτούμενες θέσεις είναι περιορισμένες,γίνεται επιλογή τους βάσει κριτηρίων, τα οποία έχουν τεθεί από τη Συνέλευση Τμήματος.

Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για το χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Π.Α. ανά τμήμα πατήστε εδώ.


4ii).Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φοιτητών στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Το  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ απευθύνεται αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος που πληρούν υποχρεωτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. και επίσης:
 1. δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
 2. δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
 3. δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
 4. δεν συμμετέχουν σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης
  Ευρωπαϊκό
 5. δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα.
 6. Όσον αφορά τους φοιτητές που έχουν προέλθει από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο εάν έχουν μείνει αδιάθετες θέσεις, μετά την αρχική κατανομή.
5.Αποζημίωση ασκούμενων φοιτητών

i) Στον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

ii)Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή και την ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών πατήστε εδώ.

 

6.Ασφάλιση ασκούμενων φοιτητών

Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, είναι υποχρεωτική.

7.Αναγγελία πρακτικής άσκησης ασκούμενων φοιτητών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής Άσκησης.8.Επισήμανση για το σύστημα ΑΤΛΑΣ

Επίσης όσοι φοιτητές/τριες επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει η θέση πρακτικής τους άσκησης να έχει δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ από τον φορέα υποδοχής τους και ο ασκούμενος φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πραγματοποιήσει την δέσμευση/αντιστοίχιση της θέσης. Οι παραπάνω ενέργειες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του φοιτητή.

Σχετικά Άρθρα