Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο παρακάτω αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/14/2021 12:46:00 PM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης από την κλινική Άγιος Λουκάς στην Θεσ/νίκη. Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 11:29:42 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η περίοδος υποβολής ενστάσεως έναντι του Προσωρινού Πίνακα είναι από 6 έως και 12 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00. Η ένσταση (σε word – σε pdf) για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ΚΑΙ ηλεκτρονικά εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 8:54:06 AM
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021, θα γίνονται δεκτές από 1η έως και 30η Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (α) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και σύμφωνη γνώμη για συμμετοχή (ή όχι) της θέσης ΠΑ στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. (β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), περί ενημέρωσης για τις ισχύουσες διατάξεις της πρακτικής άσκησης ΤΕΙ και για τις υποχρεώσεις έναντι του Φορέα και του Τμήματος ΔΕΟ. (γ) (Για συμμετοχή της θέσης ΠΑ στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), ότι ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/30/2021 11:19:31 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο. Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/18/2021 9:31:57 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος . Η περίοδος των ενστάσεων είναι από 08/03/20201 - 12/03/2021 ώρα 12:00,  γραπτώς (με αποστολή boa-secr@uop.gr ) και ηλεκτρονικά ( εδώ ). Προσωρινά αποτελέσματα Έντυπο ένστασης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/6/2021 1:00:14 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσφέρονται οι παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως . 1η θέση: Social Media Manager intern - κωδικός: 198515 2η θέση: Social Media Manager intern - κωδικός: 198528 3η θέση: PR Manager intern - κωδικός: 198529 4η θέση: PR Manager intern - κωδικός: 198530 5η θέση: Journalist intern - κωδικός: 198531 6η θέση: Journalist intern  - κωδικός: 198532
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/16/2021 1:16:15 PM
ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 08 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. (β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. (γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Η πρότυπη σχετική α...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/8/2021 1:50:24 PM
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας: ‘ Παροχή διευκρινίσεων, για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899 ) ’, αναστέλλεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το χρονικό διάστημα 7-30/11/2020. Ενημερώνεστε ότι η Συνέλευση Τμήματος Δ.Ε.Ο. έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με τηλεργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ως συμβατό τρόπο άσκησης στην ειδικότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δ.Ε.Ο., όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα και συνάμα η τηλεργασία έχει επιβληθεί με κυβερνητική απόφαση, ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι φορείς πρακτικής άσκησης που δύνανται και επιθυμούν να θέσουν υπό καθεστώς τηλεργασία...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/9/2020 9:25:49 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τα αποτελέσματα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/14/2020 1:43:19 PM
Σελίδα 1 από 5, Βρέθηκαν 50 εγγραφή/ες