Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Ψηφιακών Συστημάτων (Μηχ. Πληρ. Τ.Ε.
Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για Πρακτική Άσκηση Χειμ. εξ. 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα  στο συνημμένο αρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/15/2021 11:36:38 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση "ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ)". Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 24 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html για το Τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γρα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 1:13:36 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22
Αναρτώνται τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και εδώ . Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2021 9:33:20 AM
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 16 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Αίτηση πρακτικής β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/16/2021 11:36:49 AM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αναρτήθηκαν τα συμπληρωματικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με τα αποτελέσματα.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2021 9:20:50 AM
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ) Συμπληρωματικές αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»  θα γίνονται δεκτές από 26 Μαρτίου  έως και 4 Απριλίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ στην Ενότητα Έντυπα Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ( εδώ ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους ή με αποστολή τους στο e mail της Γραμματείας: ds-secr@uop.gr. Επισυνάπτεται η πρόσκληση για περ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/26/2021 10:56:39 AM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής  για την Πρακτική άσκηση του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ds.uop.gr/news/anak_apotel_prakt_espa_ear_2020-2021/ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2021 11:23:30 AM
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 09 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/10/2021 8:57:50 AM
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Αποτελέσματα συμπληρωματικής επιλογής φοιτητών για ένταξη στον πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου” (ΕΣΠΑ)
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα συμπληρωματικής επιλογής φοιτητών για ένταξη στον πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου” (ΕΣΠΑ) Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο η στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/11/2020 9:43:46 AM
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακολουθεί ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης. Για να δείτε την ανακοίνωση στο τμήμα πατήστε εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/9/2020 2:33:30 PM
Σελίδα 1 από 4, Βρέθηκαν 37 εγγραφή/ες