Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 25 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

1.Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση

α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος.
β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” (βλ. 3. Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος).
δ) (Μόνο για ΑΜΕΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/required-documents
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση email της Γραμματείας: tg@us.uop.gr

Κατεβάστε παρακάτω την πρόσκληση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων