Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ),κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 23 Ιουλίου έως και 03 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση[1]

α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.

β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.

γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teipel.gr/Internship/Articles/5991.html  και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εδώ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους με μορφή ηλεκτρονικών αρχείων στη διεύθυνση email της Γραμματείας: chrime@uop.gr. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 22» που έχει δημιουργηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου . Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εμπρόθεσμη υποβολή, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που είναι ανηρτημένο στο eclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση Χειμερινό Εξάμηνο 2021 22, στην επιλογή «Ερωτηματολόγια».[1] Tο α) δικαιολογητικό θα εκδίδεται από την Γραμματεία μετά την αίτηση του φοιτητή/τριας στην Γραμματεία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων