Εφαρμογή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21


Ανάρτηση πίνακα για το τμήμα Γεωπονίας με την επιλογή φοιτητή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» ως ΑΜΕΑ εκτός διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με το 2/474/29-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και το υπ’ αριθμ. 8/9-4-2021 θέμα 1ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμήματος Γεωπονίας .

 

Πίνακας 2β: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.Δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων