Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ),κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 10 Φεβρουαρίου έως και 03 Μαρτίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.

β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.

γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου ΠΑ www.dasta.teipel.gr/internship και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εδώ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους με μορφή ηλεκτρονικών αρχείων στη διεύθυνση email της Γραμματείας: mitroo@us.uop.gr.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» που έχει δημιουργηθεί στο eclass (https://eclass.uop.gr/main/portfolio.php) του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εμπρόθεσμη υποβολή, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που είναι ανηρτημένο στο vclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση, στην επιλογή «Ερωτηματολόγια».


Επισυνάπτεται η πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων